საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ტექნიკური და სამშენებლო ლაბო­áƒ áƒ­áƒ¢áƒ­áƒ áƒ˜áƒ (შემდგომში – ლაბორატორია) არის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქ­áƒ¢áƒ£­áƒ áƒ˜áƒ¡, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბ­áƒšáƒ˜áƒ™áƒ˜áƒ¡ კანონის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების საფუძველზე შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (დაწესებულება), რომელიც შედის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) სისტემაში.

ლაბორატორია არის სამშენებლო მასალებისა და სამშენებლო ნაკეთობების, აგრეთ­áƒ•áƒ” სხვადასხვა სახის საინჟინრო-ტექნიკური დანადგარ-მოწყობილობების ხარისხის ლა­áƒ‘ო­áƒ áƒáƒ¢áƒ­áƒ áƒ˜áƒ£áƒšáƒ˜ კონტროლის დაწესებულება, რომელიც თავის საქმიანობას ახორციელებს ,,სა­áƒ¯áƒáƒ áƒ სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სხვა სათანადო საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტებისა და ამ დებუ­áƒšáƒ”­áƒ‘ის შესაბამისად.

ლაბორატორიის მიზნები, ფუნქციები და უფლებამოსილება

1. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ლაბორატორიის მიზნებია:

 • ა) შენობა-ნაგებობებისა და დანადგარ-მოწყობილობების მშენებლობის, მონტაჟის, დემონტაჟისა და ექსპლუატაციისას ტექნიკური დანადგარ-მოწყობილობების, საამშე­áƒœáƒ”ბ­áƒšáƒ მასალებისა და ნაკეთობების ტექნიკური პარამეტრების გამოკვლევა, ანალიზის ჩატარება და ვარგისიანობის დადგენა;
 • ბ) შენობა-ნაგებობებისა და ტექნიკური დანადგარ-მოწყობილობების მშენებლობასა და მონტაჟის პერიოდში ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნებისა და ტექნი­áƒ™áƒ£áƒ áƒ˜ პარამეტრების სერტიფიკატების მონაცემებთან შესაბამისობის დადგენა.

2. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სპეციალიზირებული სტაციონარული მოწყო­áƒ‘ი­áƒšáƒáƒ‘ების, მობილური აპარატებისა და შესაბამისი სპეციალისტების მეშვეობით ლაბო­áƒ áƒ­áƒ¢áƒ­áƒ áƒ˜áƒ˜áƒ¡ ფუნქციებია ლაბორატორიული კვლევებისა და გამოცდების ორგანიზება, კერ­áƒ«áƒáƒ“:

 • ა) მომეტებული საფრთხისა და საფრთხის შემცველი ობიექტების დიაგნოსტირება კონტროლის არამრღვევი და მრღვევი მეთოდებით;
 • ბ) კონკრეტულ ობიექტზე, გამოყენებული საშენი მასალების (ბეტონი, არმატურა) სიმტკიცის მახასიათებლების განსაზღვრა;
 • გ) ცალკეული ობიექტებისთვის ბეტონის ოპტიმალური რეცეფტების შედგენა;
 • დ) სპეციალური დანიშნულების ობიექტებზე გამოყენებულ ბეტონებში წყალ­áƒ¨áƒ”ღ­áƒ¬áƒ”ვადობის კოეფიციენტის განსაზღვრა;
 • ე) საავტომობილი გზების ასფალტის და ასფალტბეტონის საფარის გეომეტრიული პარამეტრების დადგენა და მისი სიმტკიცის მახასიათებელის განსაზღვრა ურღვევი მეთო­áƒ“ების გამოყენებით;
 • ვ) ასფალტისა და ასფალტბეტონის ფიზიკა-მექანიკური თვისებების დადგენა კერნის ამოღებით და მისი ლაბორატორიაში შემდგომი გადამუშავებით;
 • ზ) ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების ექსპერტული გამოკვლევა ურღვევი მეთოდების გამოყენებით;
 • თ) რკინაბეტონის კონსტრუქციების არმირების პარამეტრების და არმატურის კორო­áƒ–ი­áƒ˜áƒ¡ ხარისხის დადგენა ურღვევი მეთოდების გამოყენებით;
 • ი) ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში აღმოჩენილი ბზარების პარა­áƒ›áƒ”ტ­áƒ áƒ”ბის დადგენა და მათი გავლენის დადგენა კონსტრუქციის მდგრადობაზე;
 • კ) მშენებარე და არსებულ ნაგებობებში ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა კერნის ამო­áƒ¦áƒ”­áƒ‘ით, მისი შემდგომი ლაბორატორიაში გამოცდით, და ასევე, ბეტონის ახლეჩის მეთო­áƒ“ით;


Webmaster: Lasha Pirtskhalava