• 1.1 ადმინისტრაციული ორგანოს სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა  - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 1.2 ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 1.3 ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში - áƒ¥áƒ•áƒ”ყნდება ყოველწლიურად
  • 1.4 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 1.5 ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების, სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელების (საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შემთხვევაში − მათი ხელმძღვანელებისა და მოადგილეების) შესახებ ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 1.6 ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი, ცხელი ხაზის ნომერი - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში


Webmaster: Lasha Pirtskhalava