• 2.1 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 2.2 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები  - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 2.3 ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 2.4 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­áƒ” მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში - áƒ¥áƒ•áƒ”ყნდება ყოველწლიურად
  • 2.5 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37­áƒ” და მე­40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა - áƒ¥áƒ•áƒ”ყნდება ყოველწლიურად


Webmaster: Lasha Pirtskhalava