• 3.1 ადმინისტრაციულ ორგანოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 3.2 ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ ორგანოში კონკურსის ჩატარების წესებს - áƒ’ანახლებადია ცვლილების შემთხვევაში
  • 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში - áƒ¥áƒ•áƒ”ყნდება კვარტალურად


Webmaster: Lasha Pirtskhalava