• 4.1 სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - áƒ¥áƒ•áƒ”ყნდება კვარტალურად
  • 4.2 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, ესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით - áƒ¥áƒ•áƒ”ყნდება კვარტალურად
  • 4.3 ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ - áƒ¥áƒ•áƒ”ყნდება კვარტალურად
  • 4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები - áƒ¥áƒ•áƒ”ყნდება კვარტალურად


Webmaster: Lasha Pirtskhalava